Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van BMD ADVIES RIJNDELTA B.V. gevestigd te Barendrecht

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • BMD: BMD Advies Rijndelta B.V. statutair gevestigd te Barendrecht, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.
  • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BMD en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan BMD opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door BMD aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3 Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met BMD komt tot stand op het moment dat de door BMD en Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door BMD retour is ontvangen, dan wel op het moment dat BMD op (mondeling) verzoek van opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. De offerte dan wel opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan BMD verstrekte informatie.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4 Informatieverstrekking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BMD overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever zal BMD op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BMD ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

4.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Het verlenen van diensten

5.1 BMD bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 BMD is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, de opdracht of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren.

5.3 Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 BMD en Opdrachtgever staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, waarvan BMD en Opdrachtgever redelijkerwijs moeten beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim zal blijven.

6.2 BMD en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.3 Tenzij daartoe door BMD voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van BMD, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 BMD en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 BMD behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Het honorarium van BMD is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BMD gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en BMD hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 Het honorarium van BMD, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en BMD hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en BMD verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door BMD aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is hij na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die BMD maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van BMD daartoe aanleiding geeft, is BMD gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door BMD te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is BMD gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan BMD uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan BMD kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft BMD de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is en voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, gaat voornoemde termijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen en de informatie en/of materialen ter beschikking zijn gesteld.

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

11.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij BMD de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 BMD zal zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen en naar de huidige stand van de wetenschap en techniek uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

12.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever BMD onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BMD voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van BMD die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BMD voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel een in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van BMD sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van BMD wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van BMD sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart BMD voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan BMD onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van BMD.

Artikel 13 Niet-overname peroneel

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één (1) jaar na beëindiging daarvan, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMD, medewerkers van BMD die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, hetzij hen daartoe op enigerlei wijze te (doen) benaderen, onder verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per overtreding van dit verbod.

Artikel 14 Vervaltermijn

14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens BMD in verband met het verrichten van werkzaamheden door BMD in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden

15.1 BMD is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door BMD gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan BMD te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen BMD en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen BMD is gevestigd. BMD heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

16.2 De overeenkomsten tussen BMD en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

 

Barendrecht, 16 september 2005

 

Een digitaal exemplaar in PDF-formaat van onze ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN is via deze link te verkrijgen of neemt U daarvoor contact op met onze klantenservice via info@bmdadviesrijndelta.nl      

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5