Milieucalamiteit met koelinstallaties

De opdrachtgever

Eén van onze grote klanten deed een beroep op ons toen men geconfronteerd werd met een grote milieu-calamiteit met koelinstallaties.

De vraag

Er is sprake van een bodemverontreiniging met ethyleen-glycol en er zijn, als gevolg van het plaatsen van noodkoelingen, klachten van omwonenden over het geluidsniveau.

Beknopte omschrijving

Na binnenkomst van de melding van de klant wordt de situatie doorgesproken, zodat de impact goed ingeschat kan worden. Onze adviseur neemt direct contact op met de gemeente en het waterschap en gaat ter plaatse kijken om de situatie te beoordelen. Na overleg met klant en gemeente wordt geconcludeerd dat de bodem gesaneerd moet worden en dat er geluidsreducerende maatregelen getroffen moeten worden. BMD heeft  enkele van haar vaste leveranciers ingeschakeld, een bodemonderzoeksbureau en een akoestisch adviesbureau. Het waterschap wordt ervan overtuigd dat er -gezien de aard van de verontreiniging- geen aanvullende acties noodzakelijk zijn. Voor de noodkoeling van het pand van de klant wordt gebruikgemaakt van een natte koeltoren. De GGD komt ter plaatse omdat er, als gevolg van langdurig stilstaand koelwater, risico bestaat op legionellabesmetting. Op ons advies wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld om watermonsters te nemen. De resultaten van de monsters worden beoordeeld. Gelukkig blijkt al snel dat er alleen dode legionellabacteriën aanwezig zijn; er bestaat dus geen gevaar voor de gezondheid van werknemers en omwonenden. BMD coördineert de werkzaamheden inzake het bodemonderzoek en het akoestisch onderzoek en houdt contact met de klant, de gemeente en de omwonenden. BMD houdt toezicht op de bodemsanering en bewaakt de voortgang van de geluidsreducerende maatregelen. BMD voorziet zowel klant als gemeente van voortgangsrapportages. De bodem wordt in 2 fasen gesaneerd om onnodige sanering en daarmee (te) hoge kosten te voorkomen. BMD kijkt scherp naar de saneringskosten en realiseert met praktische invalshoeken besparingen van circa € 15.000,-. In januari 2014 wordt het saneringsverslag goedgekeurd. Er vindt een eindgesprek plaats met de klant en de relevante documentatie wordt in het digitaal archief opgeslagen. Na afstemming over de noodzakelijke geluidsreductie wordt vastgesteld dat deze met behulp van 3 akoestische schermen gerealiseerd kan worden. BMD verzorgt de omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee schermen. Ook na het plaatsen van het tweede scherm blijft een lichte overschrijding van de normen aanwezig. BMD blijft in overleg met de gemeente en voorkomt daarmee dat de gemeente een dwangsom oplegt. BMD zorgt ervoor dat voor een beperkte periode een overschrijding van de normen wordt toegestaan. In overleg met de gemeente wordt besloten het derde scherm niet te plaatsen, hetgeen een kostenpost van circa € 15.000,- voorkomt. BMD zorgt er ten slotte voor dat de overschrijding gelegaliseerd wordt via aanvullende voorschriften. In december 2013 wordt de vergunning hiervoor verleend.

Behaalde resultaten

  1. Bodem gesaneerd;
  2. Geluidsklachten weggenomen, geluidsreductie van 32 dB(A) gerealiseerd;
  3. Risico op legionellabesmetting uitgesloten;
  4. Dwangsom gemeente voorkomen;
  5. Handhaving waterschap voorkomen;
  6. Passende vergunning verkregen inzake geluid;
  7. Circa € 30.000,- aan kosten voorkomen.

 

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5