De nieuwe Omgevingswet – deel 2

Milieurelevante bedrijven en de Omgevingswet: Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

Op 22 maart 2016 werd in de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet is één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De inhoud van de concept-besluiten (AMvB’s) die bij deze wet horen is nu bekend. BMD Advies Rijndelta neemt u in vier delen mee door de nieuwe wet en de bijbehorende AMvB’s. In dit 2e deel gaan we in op de milieurelevante bedrijven, met name in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Inhoud van het BAL in vogelvlucht

De milieubelastende activiteit kent momenteel al een vergelijkbare regeling: het Activiteitenbesluit. Het BAL is breder, er vallen meer activiteiten onder. Lang niet alle regels zijn nieuw, ze zijn vaak afkomstig uit een groot aantal bestaande besluiten en wetsbepalingen.

Branche-gerichte regels

Het BAL gaat uit van degene die een (bedrijfsmatige) activiteit wil uitvoeren, de initiatiefnemer. Een initiatiefnemer volgt de “richtingaanwijzer” uit hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk vinden we verschillende branches die voor een ondernemer herkenbaar zullen zijn. Zo kent afdeling 3.4 “Industrie” verschillende paragrafen zoals “Metaalindustrie” en “Scheepswerven”. In de paragrafen vindt de initiatiefnemer:

  • of er (toch nog) een vergunningplicht voor de te ontplooien activiteit bestaat;
  • wie het bevoegd gezag is;
  • of moet worden gemeld en welke informatie er bij het melden moet worden geleverd;
  • aan welke algemene regels moet worden voldaan.

De regels waaraan voldaan moet worden vinden we terug in hoofdstuk 4. Hier vinden we de inhoudelijke voorschriften en voorzieningen die getroffen moeten worden. Voor zeker 95% van de initiatiefnemers geldt dat er alleen sprake is van algemene regels, vergelijkbaar met de huidige “type A- en B-” bedrijven van het Activiteitenbesluit. De vergunningplicht is dus tot een minimum beperkt en betreft alleen de complexe bedrijven in Nederland. Naar schatting zijn dat er ruim 20.000. Een aantal branches wordt straks niet meer als milieubelastend beschouwd en valt dan ook niet meer onder de algemene regels. Voorbeelden zijn de horeca, winkels en woon- en kantoorgebouwen. Dergelijke bedrijven vinden milieuregels uitsluitend terug in het omgevingsplan.

Branche-overstijgende regels

Het BAL kent, naast de regels die naar branche zijn geordend, een afdeling die toeziet op activiteiten die brancheoverstijgend zijn. Voorbeelden hiervan zijn stookinstallaties en opslagtanks van gassen. De regels hiervoor staan in hoofdstuk 5.

 

De regels

Maatwerk Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid de algemene regels aan te vullen met een zogenaamd maatwerkvoorschrift. Zo’n voorschrift geldt voor een individueel bedrijf en wordt via een afzonderlijk besluit vastgesteld, waarin de motivatie is opgenomen waarom het betreffende voorschrift nodig is. De huidige beperking in het Activiteitenbesluit is in het BAL geschrapt. Maatwerk kan dus breed worden toegepast, ook op verzoek van de ondernemer.

Gelijkwaardigheid Wie een alternatief voor een voorgeschreven maatregel wenst, kan dit voorleggen aan het bevoegd gezag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere luchtreinigingsmethode dan is vastgelegd in het BAL.

Specifieke zorgplicht Het BAL kent de zogenaamde specifieke zorgplicht: wie een milieubelastende activiteit of lozingsactiviteit verricht en weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu, moet alle nodige maatregelen nemen. Negatieve gevolgen moeten voorkomen worden, althans zo veel mogelijk beperkt worden. In bepaalde gevallen moet de activiteit achterwege gelaten worden. Het zorgplichtartikel kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd worden. Het is dus geen vrijblijvend artikel.

Geluid Opmerkelijk voor de milieubelastende activiteit is dat in het BAL geen geluidsvoorschriften voor bedrijven zijn opgenomen. Dit is een gevolg van de keuze van de wetgever om de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder geluidniveaus, in het omgevingsplan op te nemen. Er zal in de toekomst voor activiteiten die vallen onder het BAL steeds minder om een geluidsonderzoek gevraagd worden, maar dat betekent niet dat er geen geluidsvoorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden. Daarvoor zal het omgevingsplan moeten worden geraadpleegd (desgewenst via de Attenderingsservice van BMD Advies Rijndelta).

 Planning

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat ze verwacht dat de omgevingswet, inclusief alle bijbehorende regelgeving, op zijn vroegst in het voorjaar 2019 in werking zal treden. Hierbij zijn onder andere de parlementaire behandeling en de verkiezingen van belang. Ook de digitalisering is een aspect dat voor een eventuele vertraging zou kunnen zorgen. Het duurt dus nog wel even voor de wet er is, maar een ondernemer is graag voorbereid!

Meer weten over de nieuwe Omgevingswet? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie neem contact met onze adviseur/jurist Edwin Voogd via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar edwin@bmdadviesrijndelta.nl.

Volgende deel: Vergunningen en Omgevingsplan

De volgende keer: een artikel over vergunningen (toetsingskaders, procedures en BRZO) en een uitleg over het omgevingsplan; wat zijn de wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan en wat zijn milieukwaliteitseisen. Meer informatie over de internetconsultatie vindt u hier.

Doelen, instrumenten en planning van de Omgevingswet (terugkijken naar deel 1)

In het eerste deel van dit vierluik zijn de doelen, instrumenten en planning van de omgevingswet, de revue gepasseerd. Dit artikel kunt u hier terugzien.    

No Comments Yet.

Leave a comment