De nieuwe Omgevingswet – deel 4

Het Omgevingsplan

Op 22 maart 2016 werd in de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet is één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De inhoud van de concept-besluiten (AMvB’s) die bij deze wet horen is nu bekend en op 22 december 2017 heeft de Raad van State haar (nog niet openbare) advies hierover gegeven. BMD Advies Rijndelta neemt u in vier delen mee door de nieuwe wet en de bijbehorende AMvB’s. In dit 4e deel gaan we verder in op het voor ondernemers belangrijkste instrument,  het omgevingsplan.

Wanneer komt er straks in het omgevingsplan te staan?

Functietoedeling

Met regels over functietoedeling wordt duidelijk wat de gemeente toelaatbaar vindt op een bepaalde locatie. In uw geval zal dat vooral gaan om de functie bedrijven, met eventueel omliggend functies zoals wonen of natuur. Het kan gaan om regels die bepalen wat voor soort bedrijven zijn toegestaan op een bepaalde locatie, maar ook over wat het bebouwingsoppervlakte of de bouwhoogte mag zijn. Dit komt overeen met de huidige systematiek in het bestemmingsplan.

Omgevingswaarden

Een gemeente  kan straks omgevingswaarden vaststellen voor onderwerpen waarvoor het Rijk of de provincie dat niet gedaan hebben. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van een omgevingswaarde voor roet. Om die omgevingswaarde te behalen,  kan de gemeente regels over activiteiten opnemen in het omgevingsplan, bijvoorbeeld over verbrandingsinstallaties.

Regels over activiteiten

De gemeente kan verder allerlei andere regels stellen voor activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dat kan gaan over activiteiten zoals het kappen van bomen, het organiseren van evenementen of het aanbrengen van reclame. In het omgevingsplan zullen straks dan ook veel verordeningen, bijvoorbeeld de kapverordening, een plaats krijgen. Vaak zal het gaan om regels waaraan moet worden voldaan wanneer een activiteit wordt uitgevoerd. Maar ook kan het zijn dat de gemeente een verbod op een bepaalde activiteit in het leven roept. Die activiteit mag alleen worden uitgevoerd wanneer een melding wordt gedaan en in bepaalde gevallen zelfs alleen wanneer een vergunning wordt aangevraagd en verleend. Dat laatste noemt de wetgever dan een omgevingsplanactiviteit. In het omgevingsplan is dan aangegeven waaraan moet worden voldaan om een vergunning te verlenen, de zogenaamde beoordelingsregels. 

Zo kan de gemeente er straks voor kiezen om een vergunningplicht of meldingsplicht op te nemen in het bestemmingsplan voor bijvoorbeeld  het uiterlijk van bouwwerken, al dan niet in een specifiek gebied, bijvoorbeeld een beschermd stads- of dorpsgezicht. Maar ook kan ervoor worden gekozen algemene regels in het omgevingsplan op te nemen.

Milieuregels voor bedrijven

Het uitgangspunt is dat alles wat beter decentraal geregeld kan worden, een plaats krijgt in het omgevingsplan. De achterliggende gedachte van decentralisatie is dat dit de gemeenten veel ruimte geeft om lokaal beleid te voeren en dat er bestuurlijke afwegingsruimte wordt gecreëerd. Zo worden straks regels voor bedrijven over geluid, geur en lozingen van afvalwater op de riolering in het omgevingsplan gesteld en niet meer, zoals nu, in het Activiteitenbesluit of een vergunning. Zoals hierboven gesteld kan de gemeente aan deze regels wel een eventuele meldings- of zelfs vergunningplicht verbinden.  Als een bedrijf meer geluid zal produceren dan het omgevingsplan toestaat, is  een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig.

Afhankelijk van de soort bedrijf zijn er straks 3 mogelijke plaatsen waar men de van toepassing zijnde milieuregels kan vinden.

 

Vergunning

Bal (Besluit Activiteiten leefomgeving)

Omgevingsplan

Milieuvergunningplichtige bedrijven

specifieke voorschriften

de concrete algemene maatregelen

de normen voor geluid, geur e.d. waaraan voldaan moet worden

Bedrijven die niet meer hoeven te beschikken over een milieuvergunning maar die nog wel in het Bal zijn aangewezen

n.v.t.

milieuregels

milieuregels

Bedrijven die niet meer hoeven te beschikken over een milieuvergunning en ook niet meer in het Bal zijn aangewezen (bijv. Horeca, winkels en woon- en kantoorgebouwen)

n.v.t.

n.v.t.

milieuregels

Omgevingsplanactiviteit

Een oplettende lezer zal gemerkt hebben dat er “verschillende” omgevingsplanactiviteiten bestaan. Dat is veroorzaakt door het conceptvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. Daardoor ontstaan inderdaad twee verschillende activiteiten:

  • Als eerste een activiteit die afwijken van de regels in het omgevingsplan mogelijk maakt; bijvoorbeeld bij afwijking van de geluidsnorm, of het maximale bebouwingsoppervlakte uit het omgevingsplan.
  • Als tweede activiteiten waarvoor de gemeente in het omgevingsplan heeft opgenomen dat ze zijn toegelaten, op voorwaarde dat  een omgevingsvergunning is verleend.

 

Digitalisering en toegankelijkheid

Er wordt veel verwacht van de digitale opzet en ontsluiting van het omgevingsplan. Het is de bedoeling om straks, bijvoorbeeld bij een bedrijfsuitbreiding, met één druk op de knop te zien of dit mogelijk is en welke regels dan van toepassing zijn. Dit zal echter nog niet gerealiseerd zijn met de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2021, maar volgt later.

Blijf onze informatie volgen

Wij blijven u up-to-date houden over de nieuwe omgevingswet. In een volgend nieuwsartikel gaan we nader in op wat de omgevingswet nu betekent voor de ondernemer: procedureel, participatie, onderduidelijkheden.

 Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Neem contact op met specialist Edwin Voogd

Heeft u vragen die in dit artikel of in onze vorige artikelen nog niet beantwoord worden? Aarzel dan niet en neem contact op met onze Omgevingswet-specialist Edwin Voogd via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar edwin@bmdadviesrijndelta.nl.

 

Comments are closed.