Nieuwe Wet natuurbescherming

Drie wetten gebundeld:

Nieuwe Wet natuurbescherming

In 2015 zal de nieuwe Wet natuurbescherming in werking treden. Hiermee worden drie bestaande wetten, namelijk de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet, gebundeld.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Het nieuwe wetsvoorstel richt zich op de bescherming van kwetsbare natuurgebieden, in het wild levende planten- en diersoorten en de Nederlandse bossen. Het doel is om de regels rondom bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden en het beschermen van flora en fauna in algemene zin te versimpelen. Voor eenvoudige werkzaamheden (bijv. kleinschalig onderhoud) in gebieden die vanuit het oogpunt van biodiversiteit belangrijk zijn, komt een meldingsplicht. Voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, zal een beslistermijn van 13 weken gaan gelden.

Grotere rol provincie

De Europese regelgeving vormt de basis voor de nieuwe wet. In het huidige voorstel hebben de provincies een grote rol toegewezen gekregen op het gebied van natuurbescherming. Zij krijgen namelijk de wettelijke plicht om natuurbeleid vast te leggen en moeten zelf gebieden aanwijzen die belangrijk zijn voor de natuur binnen de provinciale grenzen. De ‘provinciale natuurvisie’ wordt hiermee een belangrijk nieuw overheidsinstrument dat kan worden ingezet voor natuurbescherming.Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0180-614 378 of via e-mail info@rd.bmdadvies.nl.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment