PAS op de plaats…

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

PAS op de plaats...of toch vooruitgang?

Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd door het in werking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS belooft meer (economische) ontwikkelruimte, terwijl tegelijkertijd het overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) in gevoelige gebieden wordt teruggedrongen. Het belemmerende effect van de huidige wetgeving op vergunningverlening zou door de PAS verholpen moeten worden.Zoals beschreven in de februari-editie van onze nieuwsbrief is voor verschillende gebieden in Nederland voor bedrijven in beeld gebracht wat de nog beschikbare stikstof-depositieruimte is (de toegestane hoeveelheid stikstof die uit de lucht mag neerslaan op een oppervlakte, uitgedrukt in mol per hectare per jaar). Bedrijven kunnen sinds 1 juli jl. aanspraak maken op deze beschikbare ruimte.

Vergunning of melding

Met de AERIUS-Calculator (zie www.aerius.nl) kan de stikstofemissie van een beoogde activiteit in beeld worden gebracht en kan worden ingeschat welke ruimte hiervoor benodigd is. Meldingen en vergunningen zullen worden verleend tot het moment dat alle depositie- of ontwikkelingsruimte benut is voor een bepaald tijdvak.

Stikstofdepositie Benodigde toestemming Beschikbare ruimte
< 0,05 mol Vergunningvrij Ongelimiteerd
< 1 mol en > 0,05 mol Melding Depositie/meldingsruimte
> 1 mol Vergunning Ontwikkelingsruimte

Indien een bedrijf activiteiten die kunnen leiden tot stikstofneerslag in gevoelige gebieden wil uitbreiden, dan moet voor de toename in stikstofdepositie ten opzichte van de feitelijke depositie vóór 1 januari 2015 een beroep worden gedaan op de beschikbare ruimte. Hierbij mag een bedrijf uitgaan van de maximale depositie die in de periode van 01-01-2012 t/m 31-12-2014 heeft plaatsgevonden. Het is dus niet meer nodig om alle historische depositiegegevens sinds het aanwijzen van een bepaald natuurgebied inzichtelijk te maken.

Hoeveel ruimte is er beschikbaar?

Er zou voldoende ruimte beschikbaar moeten zijn voor een economische groei van 2,5% per jaar. Maar indien 95% van de depositieruimte voor meldingen benut is, wordt de grenswaarde voor het aanvragen van vergunningen verlaagd naar 0,05 mol en moet dus voor alle ontwikkelingen met een hogere bijdrage vergunning worden aangevraagd. In de eerste 3 weken van de PAS waren er al zo veel meldingen ingediend, dat er in bepaalde gebieden met een beperktere ontwikkelruimte inmiddels alleen nog vergunningen aangevraagd kunnen worden (zie http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen). De PAS heeft nabij deze gebieden dus vooral voordeel opgeleverd voor die bedrijven die gebruik wilden maken van de depositieruimte en direct op 1 juli klaarstonden om hun meldingen in te dienen.

Wat wijzigt er nog meer?

Extern salderen is niet meer mogelijk. Voorheen was het mogelijk om een activiteit met een aanzienlijke stikstofdepositie toe te staan indien er een andere activiteit met minimaal dezelfde stikstofdepositie zou worden gestaakt of beperkt. Dit werd vooral veel toegepast in de veehouderij. De situatie voor en na het in werking treden van de PAS wordt duidelijk samengevat op de webpagina: http://pas.bij12.nl/content/vergunning-en-melding. Op 9 september a.s. zal de eerste evaluatie van de PAS plaatsvinden in de Tweede Kamer. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg kan de PAS aangescherpt of gewijzigd worden.

Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PAS kan bieden voor uw onderneming? Neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar info@rd.bmdadvies.nl.

 

No Comments Yet.

Leave a comment