Energiebesparingsonderzoek

Een onderneming is maatschappelijk verantwoord bezig wanneer het energieverbruik niet of weinig meer is dan noodzakelijk. Voor bedrijven is energieverbruik vaak slechts een kostenpost waarop – met de nodige aandacht – kan worden bespaard. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische zaken leggen daarom grote nadruk op vermindering van het energieverbruik. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om een energiebesparingsonderzoek als voorschrift in de vergunning op te nemen. Daarin wordt de energiehuishouding binnen een bedrijf in kaart gebracht en worden knelpun-ten vastgesteld en verbetermaatregelen aangegeven.

Branche-afspraken over energiebesparing

De afspraken tussen de overheid en de branche worden “meerjarenafspraak (MJA)” genoemd. Een individueel bedrijf kan zich conformeren aan deze meerjarenafspraak. Hiertoe dient dan een energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd en een bedrijfsenergieplan (BEP) te worden opgesteld.

Indien een bedrijf niet deelneemt aan een meerjarenafspraak kan het verplicht worden een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Deze verplichting kan worden opgelegd wan-neer het energieverbruik meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas bedraagt.

Waarom een energiebesparingsonderzoek?

De belangrijkste redenen om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren zijn:

1. Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf
Tussen een groot aantal brancheorganisaties en de centrale overheid zijn energiebesparings-doelstellingen vastgesteld. Om deze reductie-doelstellingen te kunnen halen dient men een ac-tief energiebeheer te voeren.

2. Energiebesparing en de milieuvergunning
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om een energiebesparings-onderzoek als voorschrift in de vergunning op te nemen. Zelf hiertoe het initiatief nemen heeft altijd de voorkeur boven afwachten of de vergunningverlener dit doet.

3. Kostenbesparing
Energieverbruik kost geld. Om deze kosten te kunnen verlagen is inzicht nodig in de energie-huishouding van het bedrijf. Dit inzicht leidt tot maatregelen die het energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten doen dalen.

4. Basis voor een bedrijfsenergieplan en energiemanagement
Een energiebesparingsonderzoek is de basis voor het bedrijfsenergieplan en uiteindelijk voor structureel energiebeheer.

Stappenplan voor een energiebesparingsonderzoek

Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek bestaat uit een drietal fasen:
1. het inventariseren van gegevens;
2. het analyseren van gegevens;
3. het opzetten van het bedrijfsenergieplan.

Ad 1. het inventariseren van gegevens
In de onderzoeksfase worden de energiestromen binnen het bedrijf geïnventariseerd. Er wordt gekeken naar zowel de gebouwen en terreinen als naar de productiemiddelen. Om deze fase soepel te laten verlopen zijn werkbladen ontwikkeld die tezamen met het bedrijf worden ingevuld ,om zo te komen tot een goed inzicht in de energiestromen.

Ad 2. het analyseren van gegevens
Het doel van de analysefase is het genereren van energiebesparingsopties. Van de voorgestelde maatregelen wordt een schatting gemaakt van de energie- en kostenbesparing en de terugverdientijd.

Ad 3. het opzetten van het bedrijfsenergieplan
In de planfase worden keuzes gemaakt uit de energiebesparingsopties, die tezamen het bedrijf-senergieplan vormen. Het hart hiervan is een planning waarin wordt aangegeven welke ener-giebesparende maatregelen zullen worden uitgevoerd, door wie en in welk tijdsbestek.

Wat doet BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies voert energiebesparingsonderzoeken uit bij een grote verscheidenheid aan bedrijven. De combinatie van jarenlange ervaringen met ondernemingen in het MKB en het in huis hebben van ervaren adviseurs betekent dat u maatwerk mag verwachten dat aansluit bij de eigen bedrijfsvoering.

BMD Advies staat garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De nieuwste ontwikkelingen worden direct in het energiebesparingsonderzoek verwerkt.

BMD Advies kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor BMD Advies betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn.

Doorlooptijd

Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek duurt, afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf en de beschikbaarheid van gegevens, circa 1 à 2 maanden. Indien gewenst kan een en ander sneller worden uitgevoerd. BMD Advies bewaakt gedurende het traject de voortgang en heeft regelmatig overleg met het bedrijf.

Kosten van uitvoering door BMD Advies

BMD Advies brengt op verzoek een op de bedrijfssituatie gerichte offerte uit met een plan van aanpak en een kostenraming.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5