Milieujaarverslag

Aan ondernemingsactiviteiten is een drietal maatschappelijke aspecten verbonden, te weten milieu, sociale en economische aspecten. Door bewust te werken aan deze drie aspecten wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderd. Om de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen is een jaarverslag een uitstekend medium. BMD Advies Rijndelta is onder andere gespecialiseerd in milieumanagement en kan voor uw onderneming het milieujaarverslag opstellen.

Wat staat er in een milieujaarverslag?

In het milieujaarverslag wordt informatie over de milieuaspecten van uw ondernemingsactiviteiten verwerkt. Deze informatie bevat kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (van meerdere jaren) van effecten die gerelateerd zijn aan de input, de processen en de output. Eveneens wor-den de maatregelen ter beheersing van de milieubelasting genoemd.

Waarom een milieujaarverslag opstellen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het milieujaarverslag geeft informatie over de milieuprestatie van uw onderneming. Hierdoor wordt inzicht verkregen op welke wijze bewust rekening wordt gehouden met de milieuaspecten van uw activiteiten. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling. Het milieujaarverslag geeft een verklaring voor getroffen maatregelen omtrent
milieueffecten en zal de hierdoor ontstane maatschappelijke onrust wegnemen. Dit heeft tot gevolg dat de relatie met belanghebbenden zoals omwonenden verbeterd wordt. Hierdoor wordt de continuïteit van uw bedrijfsvoering ondersteund.

Opgelegd door de overheid
Uw onderneming kan het opstellen van een milieujaarverslag verplicht zijn gesteld door de overheid. Sinds 1 januari 1999 is het Besluit milieuverslaglegging in werking. Op grond van dit besluit is voor bepaalde bedrijven een jaarlijkse verslagplicht opgelegd. De verslagplicht verlangt van deze bedrijven een overheidsverslag en een publieksverslag. Het overheidsverslag moet worden ingediend bij het bevoegd gezag. Aan het publieksverslag moet bekendheid wor-den gegeven via de media.

Bedrijfsinterne belangen
In toenemende mate wordt door ondernemingen voor intern gebruik het milieujaarverslag opgesteld. De behoefte voor verslaglegging kan voortvloeien uit het milieuzorgsysteem (zoals ISO 14001), het bedrijfsmilieuplan of kan als functieverantwoording dienen. Een dergelijk verslag kan tevens ook opgesteld worden om de milieuprestatie (tussen vestigingen) inzichtelijk te maken.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

Door de jarenlange ervaring en de actuele kennis over milieuaspecten is BMD Advies Rijndelta de aangewezen organisatie die voor uw onderneming het milieujaarverslag kan opstellen of u daarbij kan begeleiden. Daarnaast kan BMD Advies Rijndelta u ook ondersteunen op de vakgebieden milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. BMD Advies Rijndelta kiest voor een langdurige relatie met haar klanten, waardoor de adviseurs u steeds beter en efficiënter van dienst kunnen zijn.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5