Arbomanagement

Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor iedere onderneming. Niet alleen de over-heid stelt eisen, ook u als ondernemer heeft baat bij een vermindering van het ziekte-verzuim,belastende producten en processen. Goed arbomanagement maakt gebruik van het menselijk potentieel binnen de organisatie en meet prestaties, gericht op een verdere verbetering en voorkomt menselijk leed en bedrijfs- en maatschappelijke schade bij ongevallenen calamiteiten. Hoe gaat u met deze eisen om, en hoe zorgt u ervoor dat de risico’s juist worden ingeschat? Een arbomanagement-systeem biedt uit-komst.

BMD Advies Rijndelta kan voor u een arbomanagementsysteem opzetten waarin arbeidsomstandigheden op concrete wijze in uw bedrijfsprocessen ingebed worden, volledig aansluiten bij de bedrijfscultuur en een koppeling met bestaande bedrijfspro-cedures mogelijk maakt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de internationale norm OHSAS 18001:1999, zodat u de zekerheid heeft dat uw managementsysteem algemeen erkend wordt.

Waarom een arbomanagementsysteem ?

Zorg voor arbeidsomstandigheden kan voortkomen uit inzicht in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de hiermee gepaard gaande investeringen zijn belangrijke argumenten. Omdat u met een arbomanagementsysteem weet wat u te wachten staat, kunt u uw organisatie en processen hierop voorbereiden en zo nodig aanpassen. Zo vormt deze aanpak als het ware een katalysator voor het managen van de organisatorische processen die gericht zijn op het verbeteren van prestaties op het gebied van veiligheid, zo nodig aangevuld met de beleids-terreinen kwaliteit en milieu.

Naast eigen argumenten kan uw vraag ook gestuurd worden door invloeden van buitenaf. De overheid of uw klanten vragen om producten of diensten met een minimale belasting.

Tenslotte is de zorg voor de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers ook nauw verwant aan de zorg voor het milieu. Denkt u hierbij aan het terugdingen van het gebruik van milieuge-vaarlijke stoffen. In een managementsysteem kunt u beide aspecten integreren.

Werkwijze

Bij de opzet van een arbomanagementsysteem hanteert BMD Advies Rijndelta het volgende stappenplan.

1. Voorlichting
Startbijeenkomst met een presentatie voor het manage¬ment en het personeel, waarin het doel, de opzet en de werkwijze worden toegelicht en waarin het draagvlak van de betrokkenen moet worden bevestigd.

2. Risico-inventarisatie en -evaluatie
Met een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, worden op systematische wijze in het bedrijf voorkomende risico's op het gebied van de arbeidsomstandigheden geïnventariseerd en gewogen. Met weging wordt hier bedoeld het bepalen of een risico dermate groot is dat er maatregelen noodzakelijk zijn.

3. Inventarisatie bedrijfsprocessen
De inventarisatie maakt duidelijk welke processen er zijn binnen het bedrijf en wat het huidige niveau is. Op basis hiervan wordt een raamwerk en een fasering in tijd gemaakt voor het com-plete managementsysteem.

4. Opzetten en invoering
In samenwerking met het management en/of de betrokken medewerkers worden:
- het managementhandboek opgesteld;
- procedures en instructies opgesteld en geïmplementeerd;
- verbetertrajecten gestart.

5. Uitvoeren van interne audits
Door een onafhankelijke BMD-adviseur zullen één of meerdere interne audits worden uitge-voerd. Uit deze audits moet blijken of het opgezette systeem voldoet aan de eisen van de orga-nisatie en de externe normen.

6. Begeleiding bij de certificering
Indien u gekozen heeft voor certificering van het managementsysteem kunt u zich bij de certificeringsaudit laten bijstaan door de BMD-adviseur.

7. Begeleiding bij verbetertrajecten
Reeds gestarte verbetertrajecten hebben follow-up nodig om succesvol te zijn. Daarom kunt u de BMD-adviseur de verbetertrajecten laten begeleiden om zo een optimaal resultaat te realise-ren. Het deelnemerschap van BMD Advies Rijndelta biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta heeft specialistische kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden in huis. De adviseurs kennen uw bedrijf en zijn daarom in staat om in korte tijd advies te geven toegespitst op uw specifieke situatie. De afgelopen jaren zijn vele risico-inventarisaties en evaluaties uitgevoerd. Bedrijven ervaren het plan van aanpak als praktisch en handig hulpmiddel tijdens evaluatiegesprekken. Daarnaast kan de adviseur blijven fungeren als continue vraag-baak. Hij/zij kan de voortgang van eventuele verbetertrajecten bewaken, ook nadat het arbomanagementsysteem is ingevoerd.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5