Excellerend ondernemen

Excellerend ondernemen staat voor een wijze van ondernemen waarbij de aspecten people, planet, profit een zorgvuldig en afgewogen onderdeel vormen binnen uw orga-nisatie. Met een managementsysteem dat gebaseerd is op excellerend ondernemen kan een organisatie de aspecten people, planet, profit van haar bedrijfsprocessen op con-crete wijze invullen, uitvoeren en beheersen. Uiteraard komen ook alle aspecten van de internationale normen ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:1999 aan de orde.

BMD Advies Rijndelta kan een dergelijk managementsysteem voor u opzetten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het INK-managementmodel. Met behulp van dit model ko-men alle organisatie-elementen in de juiste verhouding aan de orde.

Waarom Excellerend ondernemen?

De redenen om excellerend te ondernemen zijn legio. Zo wilt u wellicht beter inzicht hebben in uw bedrijfsprocessen en de mogelijkheden voor verbetering ervan. Of u wilt de tevredenheid van uw klanten of medewerkers vergroten. Zorg voor het milieu kan voortkomen uit uw wens om efficiënter en goedkoper om te gaan met grondstoffen en afvalstoffen. Maar ook inzicht in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de hiermee gepaard gaande investeringen zijn belangrijke argumenten. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor uw zorg voor de arbeidsom-standigheden van uw medewerkers.

Naast interne argumenten kan uw vraag ook gestuurd worden door invloeden van buitenaf. Uw klanten vragen om producten of diensten van aantoonbare goede kwaliteit. Of de omgeving van uw organisatie vraagt om aandacht voor milieu en veiligheid.

Resumerend geldt dat als u uw gehele organisatie of delen ervan wilt verbeteren, u met Excellerend ondernemen een uitstekend instrument in handen heeft om dit gestructureerd en beheerst te bereiken.

Werkwijze

Bij de opzet van Excellerend ondernemen hanteert BMD Advies Rijndelta het volgende stappen-schema:

1. Voorlichting
Startbijeenkomst met een presentatie voor het manage¬ment en het personeel, waarin het doel, de opzet en de werkwijze worden toege¬licht en waarin het draagvlak van de betrokkenen moet worden bevestigd.

2. Positiebepaling
Met de positiebepaling wordt uw positie in de huidige markt vastgelegd en oriënteert u zich op wat de onderneming wil bereiken op het gebied van people, planet, profit ofwel de verbetering van de organisatie, kwaliteit, milieu, arbo, veiligheid etc. Op basis hiervan wordt een raamwerk en een tijdfasering gemaakt voor het complete managementsysteem.

3. Inventarisatie
De inventarisatie maakt duidelijk welke processen er zijn binnen het bedrijf en wat het huidige niveau is. Deze informatie wordt naast de positiebepaling gelegd.

4. Opzetten en invoeren van Excellerend ondernemen
In samenwerking met het management en/of de betrokken medewerkers worden:
- het managementhandboek opgesteld;
- procedures en instructies opgesteld en geïmplementeerd;
- verbetertrajecten gestart.

5. Uitvoeren van interne audits
Door een onafhankelijke BMD-adviseur zullen één of meerdere interne audits worden uitge-voerd. Uit deze audits moet blijken of het opgezette systeem voldoet aan de eisen van de organisatie en de externe normen.

6. Begeleiding bij de certificering
Indien u gekozen heeft voor certificering van het managementsysteem kunt u zich bij de certificeringsaudit laten bijstaan door de BMD-adviseur.

7. Begeleiding bij verbetertrajecten
Reeds gestarte verbetertrajecten hebben follow-up nodig om succesvol te zijn. Daarom kunt u de BMD-adviseur de verbetertrajecten laten begeleiden om zo een optimaal resultaat te
realiseren. Het deelnemerschap van BMD Advies Rijndelta biedt hiervoor uitstekende mogelijk-heden.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor BMD Advies Rijndelta betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter van dienst kan zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de voortgang van eventuele verbetertrajecten wordt bewaakt, ook nadat het Excellerend ondernemen is inge-voerd. Daarnaast kan de adviseur blijven opereren als continue vraagbaak. Een ander belangrijk pluspunt is de aanwezigheid van specifieke kennis ten aanzien van milieu- en arbo-aspecten.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5