VCA

Wat is een VCA-systeem?

De VCA, door de industrie als uniforme standaard aanvaard, is als checklist gestructureerd in een zestigtal vragen, onderverdeeld in hoofdstukken. De lijst bevat een aantal verplichte vragen (mustvragen) en overige vragen, waaraan een verschillend gewicht wordt toegekend door middel van een puntensysteem. Bij de certificering worden twee niveaus onderscheiden:

VCA* (beperkte certificering):
Deze beoordeling is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer. Dit certificaat is in principe bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA**(algemene certificering):
Naast de onder VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Dit certificaat is in principe bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Hoe wordt een VCA-systeem opgezet?

Een VCA-systeem in stappen:
1. inventarisatie a.d.h.v. de
VGM-Checklist Aannemers
2. opstellen VCA handboek
3. implementatie en certificering
4. onderhoud en nazorg

Een VCA-systeem wordt opgezet conform de VGM Checklist Aannemers, versie 2000/03. Om tot een dergelijk systeem te komen kunnen de volgende stappen te worden genomen.

1. Inventarisatie
Aan de hand van de “VGM Checklist Aannemers” wordt bepaald in welke mate het bedrijf reeds voldoet aan VCA-eisen. Op basis hiervan wordt de prioriteit van de nog uit te werken vragen bepaald. Tevens zal waar mogelijk een rondgang over het bedrijfsterrein plaatsvinden om na te gaan of ook daar de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

2. Opstellen procedures en voorschriften
Voor de vragen uit de checklist, waarop een ontkennend antwoord is gegeven, zullen procedures en voorschriften worden opgesteld. Ook zullen de nodige formulieren, overzichten en checklists worden vervaardigd. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de organisatie van het bedrijf en reeds bestaande voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu- of kwaliteitszorg (bijv. HACCP en KOMO-Asbestverwijdering). Waar mogelijk zal reeds worden begonnen met de implementatie.

3. Implementatie en certificering
In deze fase zullen procedures en voorschriften operationeel worden gemaakt. Ook zal het personeel worden voorgelicht. Waar nodig zal bijstelling plaatsvinden. Als blijkt dat in voldoende mate volgens de gestelde voorschriften wordt gewerkt, zal de certificatie-audit worden gehouden. Deze wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde instantie. De audit bestaat uit een onderzoek van het veiligheidssysteem met bijbehorende documenten en één of meer bezoeken op de werklocatie.

4. Onderhouden van het veiligheidszorgsysteem
Als het certificaat eenmaal is behaald betekent dit dat regelmatig moet worden gecontroleerd of de procedures en voorschriften nog actueel zijn. Ook zal jaarlijks een pre-audit worden gehouden om na te gaan of de vereiste verlengingsaudit met goed gevolg kan worden ondergaan.

De rol van BMD Advies Rijndelta

BMD Advies Rijndelta kan het opzetten van een veiligheidsbeheerssysteem binnen uw bedrijfsvoering begeleiden. Zij biedt ondersteuning bij het inventariseren, het opstellen van procedures en voorschriften, het implementeren daarvan en het onderhouden en auditten van het systeem.

De doorlooptijd van het traject voor een beperkte certificering (VCA*) bedraagt 2 tot 3 maanden. Het traject voor algemene certificering (VCA**) bedraagt 3 tot 6 maanden. De werkelijke implementatie binnen de organisatie is natuurlijk afhankelijk van de huidige situatie, maar vooral van uw tijd en inspanning.

Voor welke bedrijven:

Een VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die op locaties werken en die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals:

  • engineeringbureaus die constructiemanagement leveren;
  • werktuigbouwkundige activiteiten;
  • elektrotechniek en procesbesturing;
  • aannemers en installatiebedrijven;
  • overige technische diensten (isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport, brand- en mangatwachten, inspectiewerkzaamheden, etc.).

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5