Afval- & emissiepreventie

Afval- en emissiepreventie is altijd lucratief voor bedrijven. Door preventie in de bedrijfsvoering op te nemen wordt het ontstaan van afval en emissies voorkomen of beperkt. Het mes snijdt hier aan twee kanten, er wordt kostenbesparend gewerkt en een vermindering van de milieubelasting is een feit. Met preventie werkt u zodoende aan duurzaamheid.

Waarom een afval- & emissiepreventieonderzoek uitvoeren?

Bedrijfsbelangen
Het voorkomen of beperken van afval, lozing en/of uitstoot levert naast een vermindering van de verwijderingskosten ook een efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen op. Met preventie aan de basis van het productieproces zal tevens de bedrijfsvoering inzichtelijker worden en verbeteren. Daarnaast wordt met preventie invulling gegeven aan de eigen verantwoordelijk-heid om het milieu waar mogelijk te ontzien.

Opgelegd door het bevoegd gezag
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet bieden de vergunningverlener de mogelijkheid om bedrijven een onderzoeksverplichting op te leggen. De vergunningverlener wil hiermee bereiken dat de milieubelasting door bedrijfsmatige activiteiten zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt teruggedrongen.

De werkwijze in het onderzoek

Het onderzoek begint met het inventariseren van de processen met de daarbij behorende in- en uitgaande stofstromen. Van de relevante afvalstromen en emissies worden de interne kosten bepaald, waardoor de totale kosten van deze stoffen berekend kunnen worden.

Aan de hand van de inventarisatie worden per processtap de reeds uitgevoerde preventiemaat-regelen vastgesteld en aanvullende preventieopties gegenereerd. De preventieopties worden nader uitgewerkt met een schatting van de investering, besparing en terugverdientijd. Na het afsluiten van het onderzoek met de conclusie kan, indien gewenst, samen met u een planning opgesteld worden van de te nemen preventiemaatregelen.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

De adviseur van BMD Advies Rijndelta is op de hoogte van de stand der techniek en de besparingsmogelijkheden. Daarnaast heeft de adviseur een jarenlange ervaring in het uitvoeren en begeleiden van afval- en emissiepreventieonderzoeken. In samenspraak met het bedrijf zal onze adviseur zoeken naar de best passende preventieopties voor uw onderneming. BMD Advies Rijndelta werkt graag langdurig samen met uw onderneming. Uw voordeel hiervan is dat de adviseur de bedrijfssituatie kent en u efficiënter geholpen kan worden.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5