Initiële milieubeoordeling

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid binnen de samenleving. Het uitvoeren van een initiële milieubeoordeling geeft uiting aan deze eigen verantwoordelijkheid. U zet hiermee een eerste stap richting duurzaam ondernemen en het opzetten van een milieuzorgsysteem, doordat inzicht verkregen wordt in alle relevante milieuaspecten van de bedrijfsvoering. Dit inzicht biedt aanknopingspunten om milieuwinst én kostenbesparingen te realiseren. Op deze manier wordt duurzaam ondernemen aantrekkelijk gemaakt.

Wat is een initiële milieubeoordeling?

Een initiële milieubeoordeling is hét startpunt om te komen tot structurele aandacht voor milieuaspecten in uw bedrijfsvoering. Op systematische wijze worden alle milieuaspecten en -effecten van uw bedrijfsprocessen in beeld gebracht en gekwantificeerd. Hiermee wordt duidelijk welke milieuaspecten werkelijk van belang zijn.

Waarom een initiële milieubeoordeling?

De zorg voor het milieu kan voortkomen uit de wens om efficiënter en goedkoper om te gaan met grondstoffen en afvalstoffen. Maar ook inzicht in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de hiermee gepaard gaande investeringen zijn belangrijke argumenten. Een initiële milieubeoordeling geeft inzicht in de kansen en bedreigingen van bedrijfsprocessen. Met deze informatie kunnen beslissingen genomen worden om de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Daarnaast is een initiële milieubeoordeling het juiste instrument om te starten met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een initiële milieubeoordeling is bijvoorbeeld het startpunt van een milieuzorgsysteem, gecertificeerd volgens ISO 14001 of EMAS.

Initiële milieubeoordeling in stappen:
1. voorlichting
2. inventarisatie
3. evaluatie milieuaspecten
4. prioriteren milieuaspecten
5. opstellen rapportage

Werkwijze

Bij de uitvoering van een initiële milieubeoordeling worden de volgende stappen doorlo¬pen:

1. Voorlichting
Startbijeenkomst met een presentatie voor het manage¬ment en het personeel, waarin het doel, de opzet en de werkwijze worden toegelicht en waarin het draagvlak van de betrokkenen moet worden bevestigd.

2. Inventarisatie
De inventarisatie maakt duidelijk welke processen er zijn binnen het bedrijf en wat de bijbehorende milieuaspecten en -effecten zijn. De inventarisatie maakt onderscheid tussen normale omstandigheden, incidentele omstandigheden en noodsituaties.

3. Evaluatie
Alle milieuaspecten en -effecten worden geëvalueerd op de volgende items:
- wet- en regelgeving;
- richtlijnen en normen;
- stand der techniek;
- milieuschadelijkheid;
- klachten van derden;
- kwantiteit.

Op basis hiervan wordt allereerst bepaald of er sprake is van een significant en relevant aspect. Indien dit het geval is, wordt bepaald of het aspect plaatsvindt onder beheerste of onbeheerste omstandigheden.

4. Prioriteren significante milieuaspecten
Alle onbeheerste significante milieuaspecten zijn reden voor verbetering. Omdat niet ieder milieuaspect even vaak voorkomt, is het van belang de aanpak van milieuaspecten in een juiste volgorde te plaatsen. Indien het waarschijnlijk is dat een milieuaspect frequent voorkomt, krijgt de aanpak daarvan een hoge prioriteit.

5. Opstellen rapportage
De rapportage beschrijft de gevolgde werkwijze, alle geïnventariseerde processen en geëvalueerde milieuaspecten en -effecten. De rapportage bevat tevens een plan van aanpak waarin per milieuaspect de prioriteit, de te nemen maatregel, de voor uitvoering verantwoordelijke en een tijdstermijn is opgenomen.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies heeft een eigen methode ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op jarenlange ervaringen met ondernemingen in het MKB. Dit betekent dat maatwerk mag worden verwacht; maatwerk dat aansluit bij de eigen bedrijfsvoering. De methode is door verschillende certificerende instellingen beoordeeld en aangegeven is dat dit document een degelijke basis vormt voor het opstellen van een milieuzorgsysteem.

BMD Advies staat garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De allernieuwste ontwikkelingen worden direct in de initiële milieubeoordeling verwerkt.

BMD Advies kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor BMD Advies betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn. De adviseur fungeert bijvoorbeeld als continue vraagbaak, ook nadat de initiële milieubeoordeling is uitgevoerd.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5