Training preventiemedewerker

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor iedere onderneming. Het gaat daarbij om het beheersen van de risico’s op de werkvloer om gevaren voor de medewerkers te voorkomen. Door deze risico’s in kaart te brengen en te reduceren wordt een veiligere omgeving gecreëerd. Om dit te bewerkstelligen is het wettelijk verplicht dat de werkgever zich laat bijstaan door een deskundige werknemer, de preventiemedewerker. Om hier inhoud aan te geven is kennis over arbeidsomstandigheden nodig. BMD Advies Rijndelta kan voor u de training preventiemedewerker verzorgen.

Wat verplicht de wet?
In de Arbeidsomstandighedenwet wordt de werkgever (bij meer dan 25 medewerkers) de verplichting opgelegd om zich te laten bijstaan door ten minste één preventiemedewerker. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • begeleiding bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van het plan van aanpak.
  • het adviseren aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de maatregelen ter verbetering van het arbeidsomstandighedenbeleid.
  • het faciliteren bij en mede uitvoeren van deze maatregelen. 

De preventiemedewerker dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring om deze taken goed uit te kunnen voeren.

Wat kunt u van de training verwachten? 
Om de risico’s op de werkplek te leren herkennen worden tijdens de training de arbo-onderwerpen toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt toegelicht hoe u op structurele wijze de veiligheid in uw organisatie kunt blijven verbeteren. Tijdens de training wordt de gelegenheid geboden om vragen met betrekking tot uw huidige risico-inventarisatie & -evaluatie aan de orde te stellen. Het delen van ervaringen met medecursisten heeft eveneens vaak een toegevoegde waarde. Een in-company training is ook mogelijk; deze zal specifiek gericht zijn op uw bedrijfssituatie. Na het volgen van de training heeft u in elk geval voldoende basiskennis in huis om invulling te geven aan de taken van preventiemedewerker.

Resultaat
De training is erop gericht de preventiemedewerker goed voor te bereiden op zijn of haar taak. Door afwisseling van theorie, opdrachten en kennisuitwisseling maken de deelnemers zich de benodigde kennis en vaardigheden eigen.

Na afloop van de training kunt u zelf:

  • een planning maken van taken die onder uw verantwoordelijkheid vallen;
  • grotendeels zelfstandig uw plan van aanpak uitvoeren;
  • knelpunten op arbogebied signaleren;
  • preventieve maatregelen nemen, problemen verhelpen, inschatten of er deskundige ondersteuning nodig is
  • zorgen dat u op de hoogte blijft van arbo-ontwikkelingen

Waarom deze training bij BMD Advies Rijndelta? 
Tijdens deze training wordt door praktijkervaren trainster Alexandra Miller zo veel mogelijk ingespeeld op uw dagelijkse praktijk en op de specifieke risico's van de branches waarin u als deelnemers aan de training werkzaam bent.

Deelname en inschrijving open training
Duur van de training: 1 dag 
Locatie: BMD Advies Rijndelta te Barendrecht 
Duur lesdag: 09.00 - 16.00 uur 
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 10 
Kosten: de prijs per persoon incl. lunch is € 350,- exclusief btw voor deelnemers van BMD Advies Rijndelta en € 375,- exclusief btw voor niet-deelnemers

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Alexandra Miller via telefoonnummer 0180-614 378 of via e-mail alexandra@bmdadviesrijndelta.nl.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5