Update: de nieuwe Omgevingswet

Doelen - instrumenten - planning

Op 22 maart 2016 werd in de eerste kamer de Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet is één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

De wet biedt het fundament om met toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving te kunnen omgaan. De samenhang in de fysieke leefomgeving wordt benadrukt en de wet biedt het instrumentarium om beter in te spelen op de dynamiek in deze leefomgeving.

Prachtige woorden natuurlijk, maar wat betekenen die voor uw bedrijfspraktijk?

Een groot deel van de voordelen zal worden gerealiseerd door middel van de zogenaamde algemene maatregelen van bestuur (AMvB). We hebben het dan over de volgende vier AMvB’s:

 • het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL)
 • het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)
 • het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 • het Omgevingsbesluit (OB)

Inspraak AMvB's

Van 1 juli tot en met 16 september heeft een internetconsultatie van deze AMvB’s plaatsgevonden. Tot die tijd kon iedereen reageren. Dat is in grote getale gedaan. De kans dat ook uw branche heeft ingesproken is vrij groot. Dit kunt u hier terugvinden.

4 keer een update over de nieuwe wet

Nu de inhoud van de concept-AMvB’s bekend is, neemt BMD Advies Rijndelta u in 4 keer mee door de nieuwe wet en de bijbehorende AMvB’s. In deze update zullen we de doelen van de omgevingswet, instrumenten en de planning toelichten. De volgende keer zullen we ons verdiepen in milieurelevante bedrijven (met name BAL). Als derde volgt een artikel over vergunningen (toetsingskaders, procedures en BRZO). We sluiten af met  uitleg over het omgevingsplan; wat zijn de wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan en wat zijn milieukwaliteitseisen.

Doelstellingen

De politiek heeft een aantal doelen geformuleerd waaraan het nieuwe stelsel moet voldoen:

 • Vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht.Dit zien we vooral terug in het BAL, opvolger van het huidige Activiteitenbesluit en het BBL, de vernieuwde versie van het Bouwbesluit.
 • Er moet een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving ontstaan. Dat zullen we in de toekomst vooral terugzien bij het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan.
 • Meer bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving.Dat wordt met name zichtbaar in het BKL en maatwerkmogelijkheden in het BAL die groter worden.

Instrumenten

Er zijn in de Omgevingswet zes instrumenten opgenomen om de doelstellingen te bereiken:

 1. De omgevingsvisie. Een strategisch instrument waarin bijvoorbeeld gemeenten aangeven welk beleid voor de fysieke leefomgeving wordt voorgestaan.
 2. Het programma. Een programma bevat concrete maatregelen om de fysieke leefomgeving op de gewenste kwaliteit -uitgedrukt in een omgevingswaarde of -doel- te krijgen.
 3. Decentrale regelgeving. Bedoeling is dat decentrale overheden, in uw geval is dat meestal de gemeente, al hun regels die toezien op de fysieke leefomgeving in een bindend plan, het omgevingsplan, onderbrengen. Op die manier wordt de inzichtelijkheid van de regels die gelden op een bepaalde locatie vergroot.
 4. Algemene rijksregels. Voor vergelijkbare activiteiten is het efficiënt om algemene regels te stellen. Daardoor kunnen ook veel vergunningen vervallen, wat leidt tot administratieve lastenverlichting.
 5. De omgevingsvergunning. Doel is het aantal vergunningen te verminderen en de toetsing te beperken. Net zoals de gewenste informatie bij een vergunningaanvraag.
 6. Projectbesluit. In complexe situaties kunnen Rijk en provincie door een uniforme procedure verschillende omgevingsplannen wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van een windmolenpark.

Planning

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat ze verwacht dat de omgevingswet, inclusief alle bijbehorende regelgeving, op zijn vroegst in het voorjaar 2019 in werking zal treden. Hierbij zijn onder andere de parlementaire behandeling en de verkiezingen van belang. Ook de digitalisering is een aspect dat voor een eventuele vertraging zou kunnen zorgen. Het duurt dus nog wel even voor de wet er is, maar een ondernemer is graag voorbereid!!

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact met onze adviseur/ jurist Edwin Voogd via telefoonnummer 0180-614378 of mail naar edwin@bmdadviesrijndelta.nl.

 

No Comments Yet.

Leave a comment