Verleende omgevingsvergunning van naastgelegen bestemming

De opdrachtgever

Eén van onze opdrachtgevers voert industriële activiteiten uit nabij een woonomgeving. De klant heeft bij ons een abonnement op Locisspotter Premium.

De vraag

Vanuit dit abonnement hebben wij de klant geattendeerd op het feit dat er een omgevings-vergunning verleend was voor de bestemming ‘burgerwoning’ nabij de inrichting van onze klant. Naar aanleiding daarvan heeft de klant gevraagd om een specifieke (juridische) toets uit te voeren op eventueel nadelige effecten voor zijn bedrijfsvoering, o.a. met betrekking tot de aspecten geluid en geur.

De oplossing

Uit onze toets is gebleken dat het aspect ‘geluid’ voldoende is beoordeeld alvorens de omgevingsvergunning te verlenen. Er werd echter niet voldaan aan de richtafstanden uit de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” voor het aspect ‘geur’. De gemeente heeft, door middel van een uitgebreide motivatie, geconcludeerd dat er voor wat betreft het aspect geur afkomstig van de inrichting van onze klant wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat voor de geprojecteerde woningen. Deze motivatie hebben wij beoordeeld en besproken met onze klant en wij hebben geconcludeerd dat onze klant niet belemmerd wordt in zijn bedrijfsvoering wanneer de bestemming ‘burgerwoning’ toegekend wordt. Er is zekerheid voor de toekomst verkregen.

Behaalde resultaten

  1. Toetsing van verlening van omgevingsvergunning vastgelegd;
  2. Juridische borging geluids- en geuraspecten;
  3. Controle op vergunde geluids- en geursituatie.

 

Comments are closed.

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5