Bedrijfsnoodorganisatie

De eerste minuten na een incident zijn doorslaggevend voor het redden van mensen en het beperken van schade. Adequaat ingrijpen voorkomt bovendien dat uw bedrijfsvoering of delen ervan gedurende langere tijd stilliggen. Daarom is het van belang om te beschikken over een effectieve bedrijfsnoodorganisatie.

Wat is een bedrijfsnoodorganisatie?

Een bedrijfsnoodorganisatie is een interne organisatie waarin scenario’s die zich onder andere voordoen bij brand, ongevallen of een andere calamiteit, uitgewerkt zijn in een bedrijfsnoodplan en de hierbij behorende organisatie van bedrijfshulpverlening. Binnen een bedrijfsnoodorganisatie vinden een risico-analyse en -afweging plaats van mogelijke scenario’s, die vervolgens uitgewerkt worden in regelingen inzake EHBO, brandbestrijding, ontruiming, communicatie met externe hulpverlening.

Werkwijze en indeling

De bedrijfsnoodorganisatie wordt ingericht volgens de NEN 8112. Hierbij kunnen de volgende stappen onderscheiden worden. 

0. Bewustwording: bepalen van het ambitieniveau passend bij de visie 
van de organisatie
1. Risico-analyse: in beeld brengen van risico’s, scenario’s, relevante 
wetten en normen
2. Beheersmaatregelen:
-  bouwkundige, installatietechnische maatregelen
-  externe hulpverlening
3. Inrichten bedrijfsnoodorganisatie
- vastleggen van de maatgevende scenario’s
- benoemen bhv-organisatie
-  benoemen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
-  vaststellen opleidings- en trainingsprogramma 
-  afstemmen met externe hulpverleningsorganisaties
4. Table top-oefening: lego-oefening van alle scenario’s vanaf 
plattegrondtekeningen
5.  Ontruimingsoefeningen a.d.h.v. verschillende scenario’s:      aangekondigd/niet aangekondigd, alleen met eigen medewerkers 
of met externen
6.   Evaluatie: knelpunten benoemen, aanpassen organisatie

Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta heeft ruim 20 jaar ervaring in de praktijk, komt dagelijks op de werkvloer en hanteert daardoor een scherpe, praktijkgerichte aanpak. Uw BMD-adviseur houdt u een kritische spiegel voor met als doel het voorkomen van slachtoffers en schade en zo veel mogelijk waarborgen van de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Download hier het productblad

 

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5