Bodemsaneringsplan

Door bedrijfsactiviteiten kunnen stoffen in het verleden of recent in de bodem terecht-gekomen zijn. Maar ook van "nature" kunnen vreemde stoffen in de bodem aanwezig zijn. Om op verantwoorde en wettelijk goedgekeurde wijze met een dergelijke situatie om te gaan, kan een bodemsaneringsplan nodig zijn.

Wat is een bodemsaneringsplan?

Als uit bodemonderzoeken verontreiniging(en) gebleken zijn, wordt aan de hand daarvan een saneringsonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden de mogelijke saneringswijzen en combinaties daarvan onderling vergeleken. Hieruit wordt een keuze gemaakt. De keuze is de wijze waarop het bedrijf met de bodemverontreiniging om wil gaan. De keuzevrijheid ligt uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden. 
Het bodemsaneringsplan omvat de uitwerking van de gekozen saneringswijze(n). Dit bodem-saneringsplan wordt aan het bevoegd gezag (meestal de provincie) voorgelegd, waarna zij hierop een besluit neemt.

Wanneer een bodemsaneringsplan?

Bedrijven kunnen om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een bodemsaneringsplan wanneer bodemverontreiniging is geconstateerd. Een bedrijf kan worden gedwongen door:

  • de Wet bodembescherming (zorgplicht) bij verontreiniging door bedrijfsactiviteiten;
  • het niet kunnen verkrijgen van een bouwvergunning bij verontreinigde grond;
  • aangegane verplichtingen, zoals bij (ver)koop van grond;
  • beschikbare tijdsduur (verloopdata, gegunde perioden, plannen).

Ook kan een bedrijf hier vrijwillig toe overgaan, bijvoorbeeld vanwege:

  • interne milieudoelstellingen;
  • het verkrijgen van (bedrijfs)zekerheid;
  • vrijheid van handelen voor bijvoorbeeld (gedeeltelijke) herinrichting van het bedrijf;
  • de waardebepaling van de bodem voor de financiële positie van het bedrijf of de WOZ;
  • anticiperen op plannen en ontwikkelingen door het vroegtijdig treffen van voorzieningen, daarbij kan ook worden gedacht aan financiële reserveringen.

De rol van BMD Advies Rijndelta

De adviseur van BMD Advies Rijndelta kan het saneringsonderzoek uitvoeren en het sanerings-plan opstellen, ofwel als vertegenwoordiger voor het bedrijf optreden wanneer derden dit doen. De adviseur bewaakt dan de voortgang, kwaliteit, juistheid, bedrijfsbelangen en kosten voor het bedrijf en onderhoudt de contacten met de verschillende partijen. 
Wanneer keuzes gemaakt moeten worden, zal de adviseur de voordelen en nadelen op zodanige wijze aangeven dat op basis hiervan een beslissing genomen kan worden.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5