Explosieveiligheidsdocument

Om het risico op een stof- dan wel gasexplosie te beheersen in gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen, wordt in het Arbobesluit verwezen naar de Nederlandse 
praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en NPR 7910-2, die een Nederlandse vertaling zijn van de ATEX 137-richtlijn. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het indelen van gevaren- zones bij respectievelijk gas- en stofontploffingsgevaar. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn een gevarenzone-indeling te maken overeenkomstig deze richtlijnen en hiermee een eerste stap te zetten richting een explosieveiligheidsdocument. 
Milieuwetgeving sluit zich veelal aan bij de Arbowetgeving en schrijft regelmatig voor tot een gevarenzone-indeling in de milieuvergunning. 

Waarom een gevarenzone-indeling uitvoeren?

De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om ontploffingen te voorkomen of gevolgen te beperken bij processen waarin brandbare gassen, dampen, vloeistoffen en poeders gebruikt of geproduceerd worden. 
Om passende maatregelen te treffen moet eerst worden vastgelegd in welke zones een mogelijk ontplofbare atmosfeer aanwezig kan zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gasontploffingsgevaar en stofontploffingsgevaar.
Vervolgens dient gekeken te worden welke eisen per zone gelden. Zo worden bijvoorbeeld aan elektrische installaties aanwezig in explosiegevaarlijke ruimten eisen gesteld volgens de ATEX 95-richtlijnen.

De werkwijze in de indeling

De gevarenzone-indeling begint met het inventariseren en vaststellen van bronnen en gebieden waar mogelijk een ontplofbare atmosfeer aanwezig is. Vervolgens worden deze gebieden 
onderverdeeld in zones en de afmetingen van de zones bepaald. De op deze manier ontstane indeling wordt vervolgens vastgelegd in een rapport en op tekening. 
Daarnaast wordt u geadviseerd over het verkleinen dan wel wegnemen van de gevarenzone en geïnformeerd over de te treffen technische maatregelen ter voorkoming van ontsteking, afhankelijk van de waarschijnlijkheid. 

Waarom BMD Advies Rijndelta?

De adviseur van BMD Advies Rijndelta is opgeleid en vertrouwd met de NPR 7910. Daarnaast heeft de adviseur ervaring in het uitvoeren en begeleiden van een gevarenzone-indeling. In samenspraak met het bedrijf zal onze adviseur zoeken naar de best passende opties ter beperking van ontploffingsgevaar voor uw onderneming.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5