Geluidsonderzoek

Geluid is hinderbron nummer één in Nederland. Vandaar dat de overheid van veel bedrijven verlangt dat de geproduceerde hoeveelheid geluid in kaart wordt gebracht en mogelijk wordt verminderd. Daartegenover staat dat uw bedrijf ook over voldoende geluidsruimte moet beschikken om optimaal te kunnen functioneren. Bij het opstellen van een geluidsonderzoek dient hiermee dan ook goed rekening te worden gehouden. Het is dan ook van essentieel belang hier een professionele partner bij te betrekken.

Waarom een geluidsonderzoek?

Een geluidsonderzoek is in de meeste gevallen vereist als bijlage bij een milieuvergunningaanvraag. Doel is de geluidsproductie van uw bedrijf naar de omgeving in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan de overheid, meestal de gemeente of provincie, beoordelen of deze productie past binnen de gehanteerde normen.

Naast een milieuvergunningaanvraag is er ook een aantal andere redenen waarom een geluidsonderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld handhaving van de overheid en een initiële milieubeoordeling.

Geluidsonderzoek in stappen:
1. inventarisatie
2. meten en berekenen
3. opstellen rapportage

Werkwijze

Bij de uitvoering van een geluidsonderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

1.Inventarisatie
De inventarisatie maakt duidelijk welke bedrijfsprocessen er zijn en wat de bijbehorende geluidsbronnen zijn. Tevens wordt tijdens de inventarisatie, in overleg met het bedrijf, de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie bepaald.
Naast deze bedrijfssituatie wordt ook gekeken of er afwijkingen zijn die meer of minder frequent de geluidsproductie verhogen.

2.Meten en berekenen
Naar aanleiding van de inventarisatie wordt bepaald van welke geluidsbronnen de geluids productie gemeten moet worden. Van veel bronnen, zoals bijvoorbeeld vrachtwagens, zijn reeds gegevens bekend waardoor meten niet altijd noodzakelijk is. 
Wanneer alle geluidsbronnen in kaart zijn gebracht, worden deze in een computermodel geplaatst en wordt de totale geluidsproductie van uw bedrijf op zogenaamde immissiepunten (ontvangpunten) bepaald. Aan de hand van deze uitkomsten kan de overheid haar toetsing uitvoeren.

3.Opstellen rapportage
De meet- en rekenresultaten worden samengevat in een rapportage. Wanneer blijkt dat knelpunten te verwachten zijn, bijvoorbeeld omdat de door de overheid gehanteerde normen worden overschreden, worden mogelijke oplossingen aangedragen om de geluidsproductie te verlagen. Deze mogelijkheden worden uiteraard eerst in overleg met u op haalbaarheid beoordeeld. Wanneer verlaging van de geluidsproductie geen soelaas biedt, wordt gekeken of de gehanteerde normen reëel zijn. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van onder andere gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare situaties.

Waarom BMD Advies Rijndelta?

Een geluidsonderzoek wordt beschouwd als een technisch onderzoek. Vergeten wordt vaak dat de mogelijkheid tot het produceren van geluid in hoge mate uw bedrijfsvoering bepaalt. De bedrijfssituatie beschreven in een geluidsonderzoek dient dan ook naadloos aan te sluiten bij uw huidige en toekomstige bedrijfsvoering. BMD Advies beheerst als één van de weinige adviesbureaus zowel de technische als de bedrijfskundige aspecten van een geluidsonderzoek. Daarnaast beschikt BMD Advies over specialistische kennis waar het gaat over geluidsnormering door onder andere het bijhouden van gerechtelijke uitspraken.

Wanneer zowel een milieuvergunningaanvraag als een geluidsonderzoek door BMD Advies Rijndelta worden verzorgd kunt u bovendien rekenen op een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing. Eer komt immers slechts één adviseur bij u over de vloer, waardoor dubbel werk wordt voorkomen.

BMD Advies kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor BMD Advies betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn.

Download hier het productblad

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5