Toets Bodembeschermende voorzieningen

Adequate bodembeschermende voorzieningen zijn van belang om te voorkomen dat stoffen, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, in de bodem terecht kunnen komen. Dit is maatschappelijk onwenselijk en tevens kostbaar, omdat bodemsanering meestal het gevolg zal zijn.

Welke maatregelen het best genomen kunnen worden, is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Deze richtlijn is bedoeld om weer te geven welk voorzieningenniveau men in Nederland hanteert. De NRB-toets is een instrument om in kaart te brengen op welk bodembeschermingsniveau uw bedrijf zich bevindt en vast te stellen of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op deze wijze komt u te weten welke bodembeschermende voorzieningen u nu en in de toekomst moet treffen.

Wat is de NRB-toets?

De NRB-toets is hét middel om op basis van de stand der techniek, die in de NRB wordt be-schreven, vast te stellen of er binnen uw bedrijfsvoering (aanvullende) maatregelen toegepast dienen te worden in het kader van de bodembescherming. Met het uitvoeren van de NRB-toets laat u zien uw eigen verantwoordelijkheid in het kader van bodembescherming te nemen.

Wanneer een NRB-toets?

De NRB wordt veel gebruikt als hulpmiddel bij de verlening van een milieuvergunning. Het is echter verstandig om de toets vooraf uit te voeren. De toets kan dan in het vooroverleg van de vergunningaanvraag worden gebruikt en u kunt in de vergunningaanvraag aangeven welke acties u gaat ondernemen. 
Ook zonder een vergunningaanvraag is een toets zinvol. U weet immers met welke eisen u te maken gaat krijgen en u kunt hierop anticiperen. Eventueel noodzakelijke aanpassingen kunt u in uw planning opnemen zodat bodembescherming onderdeel uitmaakt van uw bedrijfsvoering en u niet voor onverwachte en mogelijk onaangename verrassingen komt te staan.

Hoe wordt een NRB-toets uitgevoerd?

Als eerste wordt door de adviseur in kaart gebracht met 
welke stoffen er wordt gewerkt en door middel van welke processen dit plaatsvindt. De combinatie van stof en proces vormt de basis voor de beantwoording van de vraag of de activiteit onder de NRB valt. Veel reguliere activiteiten, zoals opslag van gevaarlijke stoffen, aftanken van auto’s en werkplaatsen, vallen onder de NRB.
Vervolgens wordt getoetst aan de voorzieningen die de NRB aangeeft. Vaak biedt de NRB een aantal alternatieve voorzieningen aan. Daar waar niet voldaan wordt aan de NRB worden de verschillen met het bedrijf besproken. Dit leidt tot een plan van aanpak, waarin aanpassingen van voorzieningen, technische en organisatorische maatregelen worden opgenomen en de gemaakte keuzes worden gemotiveerd. Het plan van aanpak kan, in voorkomende gevallen, bij een milieuvergunningaanvraag worden gevoegd, zodat zowel voor u als voor de overheid er duidelijkheid is over de te plegen investeringen.

NRB-toets in stappen: 
1. toegepaste stoffen inventariseren
2. toegepaste processen inventariseren
3. toetsing voorzieningenniveau aan NRB
4. opstellen plan van aanpak
5. implementeren bodembeschermende voorzieningen

 Waarom BMD Advies Rijndelta?

BMD Advies Rijndelta is bekend met de meest recente veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de stand der techniek. Daarop anticiperend kunnen steeds de voor het bedrijf meest optimale en redelijkerwijs toe te passen mogelijkheden worden aangedragen. Wanneer keuzes gemaakt moeten worden, zal de adviseur de voordelen en nadelen op zodanige wijze aangeven dat hierop beslist kan worden (zonder dat men zelf over specialistische kennis hoeft te beschikken).

Daar waar er zeer ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn, vindt altijd een afweging tussen kosten en baten (dat wil zeggen kosten en milieuwinst) plaats. De NRB is en blijft name-lijk een richtlijn, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. BMD Advies Rijndelta heeft de kennis in huis om hierbij te ondersteunen.

Inmiddels is gebleken dat de door BMD Advies Rijndelta toegepaste werkwijze zowel voor be-drijf als de overheid uitstekend functioneert in vergunningprocedures. Dit heeft geleid tot het diverse malen vastleggen van de bodembeschermende voorzieningen in een milieuvergunning op basis van de uitgevoerde toets waardoor eenduidig is vastgelegd wat van het bedrijf wordt verwacht.

Download hier het productblad

 

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5