Wijzigingen Activiteitenbesluit per 1 januari 2016

4e tranche - tweede fase Activiteitenbesluit:

Per 1 januari is het Activiteitenbesluit aangepast. Het doel is om via deze wijzigingen de milieuregelgeving te vereenvoudigen, te uniformeren en om de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen.

De wijzigingen in het kort:

 • Er komen erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling (reeds per 1-12-15 doorgevoerd)
 • Er zijn een aantal wijzigingen ter verduidelijking van de voorschriften, verlichting van lasten en er zijn enkele reparatiepunten.
 • Het Activiteitenbesluit is uitgebreid met een aantal nieuwe activiteiten en installaties. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Activiteiten Installaties
Afvalstoffen (zie artikel Afval) Installatie voor de productie van zwavel
Sport- en recreatiebedrijven Installatie voor de opslag van vloeistoffen
Terreinen voor modelvliegtuigen Installatie voor de overslag van vloeistoffen
Assemblage van motorvoertuigen LPG-tankstations
Productie van houtproducten Installatie voor de productie van asfalt
Petfood-bdrijven (voor zover het geen IPPC-installaties betreft) Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
Opslag van ruwe cacao Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol
Vullen gasflessen

 • met verstikkende gassen
 • kleine draagbare zuurstofunits
 
Productie en toepassing van natuurharsen  
Vervaardigen en bewerken van bont en leer  
Meelfabrieken  
Afmeren van zeegaande veerboten  
Kweken van ongewervelde dieren  
Zelfklevend maken van materialen  
Gieterijen  
Defensie-inrichtingen  
Buitenschietbanen  
Kleinschalige mestvergisting  
Dierencrematoria  
Buitenschietbanen  
Kleinschalige mestvergisting  
Dierencrematoria  
Hondenkennels, volières en dierentuinen  
Asbestverwijdering  
Bloemververijen  
Winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind en kalk  
Veredelen van textiel  
Hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen  

Zijn één of meerdere activiteiten of installaties op u van toepassing, dan zijn of worden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. In uw omgevingsvergunning zijn hiervoor ook voorschriften opgenomen. Check daarom uw vergunning en leg ze naast de nieuwe voorschriften, zodat u weet wat de verschillen zijn. Indien nodig kunt u een verzoek tot maatwerk indienen.

Opname NeR in het Activiteitenbesluit

In de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) zijn normen opgenomen over de uitstoot van stoffen naar de lucht. Voorheen werd vanuit het Activiteitenbesluit verwezen naar deze richtlijn. Per 1-1-2016 zijn de normen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de normen gelden voor alle type inrichtingen. Ook is in afdeling 2.3 een algemeen geurartikel opgenomen. Naast algemene normen bevat de NER ook regelingen voor bepaalde processen. Deze bijzondere regelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De NeR bevatte ook eisen over Zeer Zorgwekkende Stoffen, zoals bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Eén van de eisen is een minimalisatieplicht. De eisen zijn overgenomen in artikel 2.4 en de desbetreffende stoffen zijn opgenomen in bijlage 8 van de Activiteitenregeling. In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit komen de algemene emissiegrenswaarden te staan die gaan gelden voor emissies naar de lucht.

Stookinstallaties

Voor stookinstallaties stonden er al eisen in het Activiteitenbesluit. Voor kleine en middelgrote stookinstallaties zijn er sinds 1-1-2016 de volgende wijzigingen:  

Installatie Wijziging
Stookinstallaties  < 500 uur geen emissie-eisen
Biomassa ketels < 5 MW  Van 200 naar 275 mg NOx/m3
Dieselmotoren op platforms < 600 kW  Afwijking mogelijk tot max. 2.800 mg/m3
Stookinstallaties aardgas, propaan, butaan, lpg  Emissie-eis SO2 vervalt

 

Oplosmiddelen

Ook voor het gebruik van oplosmiddelen en specifiek bij textielreiniging zijn er per 1-1-2016 wijzigingen in het Activiteitenbesluit aangebracht. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Activiteit Wijziging
Gebruik oplosmiddelen Oplosmiddelenboekhouding vervalt bij gebruik van minder dan 1.00 kg per jaar
Textielreiniging Verplichting tot imissiemetingen voor PER (perchloorethyleen) vervalt. De emissiebepalingen blijven van kracht.

 

Lijst 'grote lawaaimakers' aangepast

De vierde tranche Activiteitenbesluit heeft in het Besluit omgevingsrecht (Bor) de lijst met activiteiten aangepast die als 'grote lawaaimaker' zijn aangewezen. Grote lawaaimakers zijn inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. De aanpassingen zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Omschrijving Categorie BOR Wijziging      
Inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer Categorie 1.3, onderdeel a  Voor deze categorie is voor de zoneringsplicht het voorbehoud gemaakt dat alle motoren gelijktijdig in gebruik zijn.
Inrichtingen voor het vervaardigen van vetzuren of akanoliën uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten. Categorie 6.2, onderdeel b Met dit wijzigingsbesluit wordt voor de zoneringsplicht de capaciteit verhoogd van 50.000.000 kg naar 250.000.000 kg per jaar.
Inrichtingen voor het opslaan of overslaan van veevoeder of granen, meelsoorten, zaden, gedroogde peulvruchten, maïs, of derivaten daarvan met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 500.000 kg per uur of meer Categorie 9.3, onderdelen f en j  De zoneringsplicht is alleen van toepassing als wordt gewerkt met pneumatische elevatoren.
Inrichtingen voor het vervaardigen van cokes uit steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 ton per jaar of meer Categorie 11.3, onderdeel c, onder 6o  De zoneringsplicht vervalt.
Inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer Categorie 13.3, onderdeel b: Voor deze categorie is de zoneringsplicht beperkt tot metaalbewerkende activiteiten die in de openlucht plaatsvinden zoals lassen, slijpen, hameren en gritstralen.
Terreinen voor het rijden met gemotoriseerde voertuigen  Categorie 19.2  De zoneringsplicht is alleen nog van kracht bij gebruik van voertuigen met een verbrandingsmotor. Voor het gebruik van voertuigen met elektromotoren geldt de zoneringsplicht dus niet meer.
 Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 of meer vervuilingseenheden Categorie 27.3  De zoneringsplicht vervalt.

 

Afschaffing vergunningplicht afval

De wijzigingen rond afval zijn gericht op het afschaffen van de vergunningplicht milieu voor bepaalde handelingen met afvalstoffen. Onderstaande activiteiten vallen voortaan onder het Activiteitenbesluit. In bepaalde gevallen is, naast een type B-melding, ook nog een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM*) nodig.  

Activiteit OBM
Mengen van afval behorend tot dezelfde uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor  
Mengen van niet-afvalstoffen met ongevaarlijk afval behorend tot een uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor  
Opslaan van maximaal 45 m3 gescheiden gehouden ongevaarlijk afval afkomstig van werkzaamheden op locatie  
Opslaan van maximaal 50 ton asbest afkomstig van werkzaamheden op locatie x
Opslaan van maximaal 50 ton verkeerd getankte brandstoffen afkomstig van werkzaamheden op locatie  
Opslaan van maximaal 50 ton retourverpakkingen (met olie, vet, verf, lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen) door leveranciers en distributeurs  
Opslaan van maximaal 1 m3 gebruikt(e) frituurvet of -olie  
Opslaan van maximaal 600 m3 groenafval afkomstig van buiten de inrichting  
Inzetten van niet-gevaarlijke afvalstoffen van rubber, papier, karton, bont, leer in een productieproces met een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar  
Opslaan van medisch afval  x
Gemeentewerven en milieustraten die gevaarlijke afvalstoffen mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen  x
Opslaan afvalexplosieven (munitie die niet is afgegaan) bij defensie-inrichtingen  x
Inzetten van metaalafval bij het smelten en gieten van metalen  x
Mest vergisten  x

* Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag een bepaalde activiteit toetst voordat deze begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden.  

Afschaffing vergunningplicht afvalwater

Met de vierde tranche Activiteitenbesluit vervalt tevens de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor:

 • Het lozen van afvalwater bij baggeren
 • Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen
 • Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit

In het Activiteitenbesluit komen voorschriften voor deze activiteiten te staan in de nieuwe paragrafen 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9. Daarnaast zijn er de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

 • Artikel 3.105 over lozen afkomstig van sorteren van gewassen is straks ook van toepassing op het sorteren van gewassen van derden
 • Het voorschrift in artikel 3.33 dat voor de op- en overslag van inerte goederen een emissie-eis en bemonsteringsvoorziening verplicht stelt, komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een voorschrift om visuele verontreiniging te voorkomen.
 • Eisen aan lozingen uit parkeergarages worden geschrapt.
 • Bij het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast was het verplicht om een standaard zuiveringsvoorziening toe te passen, vanaf nu kan ook een andere maatregel worden toegepast,
 • De bijlage bij de Activiteitenregeling met oppervlaktewateren die geen bijzondere bescherming behoeven is aangepast.

 

Energie: erkende maatregelen

Er is een lijst met erkende maatregelen toegevoegd aan het Activiteitenbesluit om  invulling te geven aan Artikel 2.15. Voorheen waren type A- of B-bedrijven, met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In de praktijk levert het naleven van deze verplichting (en het handhaven erop) veel problemen op, omdat het onduidelijk is welke maatregelen (minimaal) geïmplementeerd moeten worden om te voldoen aan de gestelde eisen.

Met het publiceren van erkende maatregelen wordt een start gemaakt om deze onduidelijkheid weg te nemen. Voor een aantal bedrijfstakken is nu vastgesteld welke maatregelen zich onder welke voorwaarden binnen 5 jaar terugverdienen en dus doorgevoerd moeten worden.  

Wat staat mij te doen?

Type A- en B-bedrijven die de energieverbruiksgrenswaarden (meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen) overstijgen, wordt geadviseerd de erkende maatregelen door te nemen om te beoordelen welke zij nog door moeten voeren om te voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Voor de volgende sectoren zijn er maatregelen vastgesteld:

 1. kantoren
 2. gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 3. onderwijsinstellingen
 4. metalelektro en mkb-metaal
 5. autoschadeherstelbedrijven
 6. rubber- en kunststofindustrie
 7. commerciële datacentra

In een later stadium zullen maatregelen voor de automotive, agrarische sector, sport en recreatie, voedingsmiddelen, horeca en detailhandel gepubliceerd worden. Let wel: deze erkende maatregelen zijn dus niet vrijblijvend, u bent als bedrijf verplicht deze door te voeren!  

Vragenuurtje: bel op donderdag 2 juni onze specialist Maarten Pauwels!

MPA pasfoto 146x179Adviseur Maarten Pauwels is onze specialist op het gebied van het Activiteitenbesluit. Hij houdt hierover een telefonisch vragenuur op donderdag 2 juni a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Hij zit op dat moment voor u klaar om al uw vragen over het Activiteitenbesluit te beantwoorden. Noteer de datum in uw agenda en neem contact met hem op via telefoonnummer  0180-614378. Bent u niet in de gelegenheid om te bellen, dan kunt u hem uiteraard ook bereiken via e-mail.

No Comments Yet.

Leave a comment