Wordt uw bedrijf een BRZO-bedrijf?

Let op: belangrijke wetswijzigingen per 1 juni 2015

Wordt uw bedrijf een BRZO-bedrijf?

Door de komst van het nieuwe Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) per 1 juni a.s. kan het zo zijn dat niet Brzo-plichtige bedrijven Brzo-plichtig worden. Het omgekeerde kan ook: nu wel Brzo-plichtig en na de invoering niet meer. Dan vervallen alle verplichtingen vanuit het Brzo. Het is dus van belang om vast te stellen of uw bedrijf per 1 juni a.s. onder het nieuwe Brzo gaat vallen.

CLP-verordening en Brzo

Op 1 juni 2015 wordt de nieuwe Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in het Brzo. De verandering is nodig om aan te sluiten bij de nieuwe indeling van gevaarlijke stofffen volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging, EG 1272/2008), die op deze datum verplicht wordt.Door de CLP-verordening kunnen stoffen in een zwaardere of juist lichtere gevarenklasse terechtkomen. Daarnaast tellen méér stoffen mee in het nieuwe Brzo. Ook zijn drempelwaarden soms afhankelijk geworden van procesomstandigheden zoals temperatuur en druk, zijn de drempelwaarden voor giftige en ontvlambare vloeistoffen verlaagd, en zijn er nieuwe categorieën voor ontvlambare aerosolen geïntroduceerd.

Wanneer moet u in actie komen, en hoe?

Zijn binnen uw bedrijf giftige, brandbare of milieugevaarlijke stoffen aanwezig? Toets dan via onderstaande stappen of uw bedrijf vanaf 1 juni 2015 Brzo-verplichtingen heeft:

  • Bepaal de indeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening.
  • Bepaal voor welke stoffen drempelwaarden uit bijlage 1 van de Seveso III-richtlijn bestaan.
  • Bepaal van die stoffen de hoeveelheid die maximaal aanwezig (vergund) kan zijn.
  • Beoordeel of er lage of hoge drempelwaarden overschreden worden.
  • Beoordeel of er door de sommatieregel lage of hoge drempelwaarden overschreden worden.
  • Bepaal het Brzo-regime dat van toepassing is en pas eventueel de hoeveelheid aanwezige stoffen aan om alsnog onder een drempelwaarde te blijven.

Bedrijven die Brzo-plichtig zijn of worden, zullen net als voorheen een Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo) moeten hebben en, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, ook een veiligheidsrapport (VR). Nieuw is dat de omgeving beter geïnformeerd dient te worden, er meer aandacht komt voor domino-effecten en een periodieke evaluatie van het preventiebeleid verplicht wordt. Uiteindelijk blijft de doelstelling van het Brzo wel gelijk: het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Wat kan BMD Advies voor u betekenen?

Gezien alle wijzigingen kan het traject om vast te stellen of uw bedrijf per 1 juni 2015 Brzo-plichtig blijft of wordt lastig en tijdrovend zijn. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het doorlopen van bovengenoemd stappenplan. Hiervoor hebben wij een handige rekentool ontwikkeld die het resultaat duidelijk weergeeft. Vervolgens kunnen wij u adviseren hoe de impact op uw bedrijf beperkt kan worden. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0180-614 378 of via e-mail info@rd.bmdadvies.nl.

 

 

No Comments Yet.

Laat een reactie achter

Onze klanten
client1
client2
client3
client4
client5